Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej gotowy!


Projekt nowej ustawy dotyczącej Ochotniczych Straży Pożarnych  zakłada m.in.:
 
1. Dodatek emerytalny dla strażaków OSP
Członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet, oraz przez co najmniej 25 lat brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, przysługiwać będzie świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w JRG OSP w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Kompleksowe uregulowanie świadczeń za udział w akcjach, zwolnień z pracy, odszkodowań
Strażacy OSP biorący udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną ludności, będzie przysługiwać ochrona przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

3. W każdej komendzie wojewódzkiej będzie jeden zastępca odpowiedzialny za sprawy OSP

4. Przywileje dla jednostek OSP przy organizacji imprez masowych
Jednostki OSP będą mogły organizować duże imprezy z pominięciem ogólnych przepisów dotyczących imprez masowych. Warunkiem będzie, aby dochód z tych imprez był przeznaczony na działalność statutową OSP

5. Nowe odznaczenie dedykowane dla strażaków OSP
– Odznaczenie św. Flroiana – nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
– Krzyż św. Floriana – nadawany przez Prezydenta RP

 

 

Share Button