Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę!”


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”.

Prosimy o odsyłanie po KONKURSIE REGIONALNYM list laureatów do etapu DIECEZJALNEGO, który odbędzie się 28 kwietnia 2017r. w Opocznie na adres: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa ul. Biernackiego 3  26-300 Opoczno  z dopiskiem: XIV Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej 2017  lub e-mail: telusrobert.biuro@gmail.com

XIV KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Kocham moją Ojczyznę
                         REGULAMIN – 2017

1. Organizatorem Konkursu jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej oraz Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.

2. Celem Konkursu jest wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultur polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni wieków.

3. Konkurs ma zasięg diecezjalny. Mogą brać w nim udział:
– dzieci w wieku przedszkolnym,
– uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
– wychowankowie placówek oświatowo-wychowawczych oraz grupy parafialne.

4. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
1/ Poezja,
2/ Pieśń:
– soliści
– zespoły (maksymalnie 10-osobowe).
Tematy konkursowe uczestnik może wykonywać w wybranej kategorii: pieśń albo poezja. Łączenie kategorii jest wykluczone. Uczestnik występujący w kategorii „pieśń – soliści” nie może wystąpić podczas tego samego konkursu w kategorii „pieśń – zespoły”.

5. W każdej kategorii jest 5 grup wiekowych:
– przedszkola
– szkoły podstawowe – klasy: I – III
– szkoły podstawowe – klasy: IV – VI
– gimnazja
– szkoły ponadgimnazjalne

6. Konkurs odbywa się w trzech etapach:
– szkolnym
– regionalnym
– diecezjalnym
W etapie regionalnym biorą udział zwycięzcy etapu szkolnego (I, II i III miejsce).
W etapie diecezjalnym biorą udział zwycięzcy etapu regionalnego (tylko I miejsca).

7. Szkolne komisje konkursowe powołuje dyrektor placówki.
Regionalne i diecezjalne komisje konkursowe powołuje organizator odpowiedniego szczebla. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne.

8. Tematy konkursowe:
1/ obowiązkowe (dla pieśni i poezji)
a/ dla przedszkoli: Mazurek Dąbrowskiego
b/ dla pozostałych grup wiekowych: Mazurek Dąbrowskiego, Hymn Pierwszej
Brygady, Warszawianka, Rota, Boże coś Polskę.
2/ dowolne: pieśni (wiersze) rycerstwa polskiego, powstańcze, żołnierskie i partyzanckie (np.: Bogurodzica; Marsz, marsz Polonia; Czerwone maki; Marsz Sybiraków; Armia Krajowa) Pieśni mogą być wykonywane z akompaniamentem lub a capella. Playback jest wykluczony. W kategorii poezja uczestnik recytuje utwór bez podkładu muzycznego.

9. Uczestnicy Konkursu wykonują jeden z tematów obowiązkowych wybrany przez komisję konkursową oraz jeden wybrany przez siebie temat dowolny. Diecezjalne Komisje Konkursowe mogą pozwolić uczestnikowi Konkursu na wybór wykonywanych tematów.

10. Protokół szkolnych komisji konkursowych winien zawierać dane wg załączonego wzoru.

11. Konkurs odbędzie się w następujących terminach:
– etap szkolny: do 20 marca 2017r.
– etap regionalny: 31 marca 2017r. w Miejski Domu Kultury w Opocznie
– etap diecezjalny: 28 kwietnia2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie
Szkolne komisje konkursowe zgłaszają swoich laureatów do organizatora Konkursu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2017r. na adres organizatora.

 

Biuro Posła na Sejm RP Roberta Telusa
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 3
z dopiskiem: XIV Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej 2017
e-mail:
telusrobert.biuro@gmail.com

 
Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie. Zalecane jest przedstawienie tzw. ridera technicznego (rider techniczny – jest przeznaczony dla organizatora imprezy i zawiera spis wszystkich wymagań technicznych/ilość mikrofonów, odtwarzacz CD, gitara itp/, które są dla wykonawcy warunkiem występu).

12. Spośród laureatów etapu diecezjalnego w kategorii >Pieśń< Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wybierze wykonawcę, który będzie reprezentował naszą diecezję na Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” w Warszawie. Organizatorem koncertu jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

13. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.

Osoba do kontaktu
Joanna Duda tel. 44 646 15 88 lub 508 503 754.
e-mail: telusrobert.biuro@gmail.com

Share Button